01 დეკემბერი 2017 კვლევა - დისკრიმინაციული შევიწროება

კვლევა ეხება შევიწროების საკანონმდებლო რეგულირებას სხვადახვა ქვეყანაში, კონცეფციის განვითარების ისტორიას, ევროპის საბჭოს და ევროპის კავშირის რელევანტურ სტანდარტებს შევიწროებასთან დაკავშირებით. კვლევის მიზანია საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის და უფრო მეტად მისი ნაკლებობის კრიტიკული ანალიზი და იმ საკითხების იდენტიფიცირება, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს შევიწროების, როგორც დისკრიმინაციის საკანონმდებლო რეგულირების შემუშავებისას.

დისკრიმინაციული შევიწროება

პუბლიკაციები

საქმეები