პუბლიკაციები

02 მაისი 2020

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში - 2019 წლის ანგარიში

2014 წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „დისკიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, რომლის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა. კანონის მიღების შემდგომ, „კოალიცია თანასწორობისთვის“ ყოველწლიურად შეისწავლის ადამიანების ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას და ამზადებს შესაბამის ანგარიშებს.
14 ნოემბერი 2019

კოალიციის საქმიანობა - 2018 წლის ანგარიში

ვემოთ მოცემული ანგარიში რიგით მეოთხეა და 2018 წლის 1-ლი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. მასში ასახულია კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მიერ სახალხო დამცველის აპარატსა და საერთო სასამართლოებში წარმოებული 62 საქმე.
14 ნოემბერი 2019

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში - 2018 წლის ანგარიში

აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2018 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას.
31 მაისი 2018

კოალიციამ გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) შუალედური ანგარიში წარადგინა

"კოალიციამ თანასწორობისათვის" გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR), საქართველოს თაობაზე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში აფასებს საქართველოს მეორე ციკლით გადასინჯვის შემდეგ (2015 წლის მოსმენა) გამოცემული რეკომენდაციების შესრულებას.

პუბლიკაციები

საქმეები